Algemene voorwaarden
Netwerk Leuker werken werkt

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie-advisering, interim-, programma-, project-, en procesmanagement, trainingen, metingen met scans, bemiddeling en andere activiteiten behorende tot de sector van zakelijk dienstverlening tussen Netwerk Leuker werken werkt (Netwerk LWW) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij nadrukkelijk in een separate offerte anders is overeengekomen.

 

2. Grondslag offertes

Offertes van Netwerk LWW zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Netwerk LWW zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, zorgvuldigheid en deskundigheid uitvoeren. Deze verplichting heeft – tenzij expliciet anders overeengekomen is – primair het karakter van een “inspanningsverplichting”, mede omdat het bereiken van het beoogde resultaat zelden tot niet kan worden gegarandeerd en eveneens in grote mate afhankelijk is van inzet vanuit de klantorganisatie. Een offerte vervalt 2 maanden na de datum zoals genoemd in de aanbieding aan de (potentiële) opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

 

3. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers, adequate werk- en parkeerruimte

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die het bureau nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn. Als Netwerk LWW daarom verzoekt en in gevallen van substantiële aanwezigheid bij de klant dient onder meer kosteloos zorg gedragen te worden voor adequate werkruimte met telefoonaansluiting, datanetaansluiting, voldoende secretariële ondersteuning en adequate parkeergelegenheid.

 

4. Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Netwerk LWW geschiedt uitsluitend na onderling overleg en met wederzijds akkoord.

 

5. Personeel

5.1 Wijziging adviesteam
Netwerk LWW kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het ingezette advies-, onderzoeks-, trainings- of managementteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk of wenselijk is. De wijziging zal zowel de kwaliteit als de continuïteit van de te verrichten diensten ten minste op het afgesproken niveau continueren dan wel verbeteren. Een wijziging van het ingezette team kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met Netwerk LWW plaats vinden.
5.2 Het inzetten van samenwerkingspartners van Netwerk LWW
Netwerk LWW bestaat uit zelfstandige professionals/experts, uit dien hoofde kunnen experts uit het netwerk via Netwerk LWW of rechtstreeks via een separate overeenkomst ingezet worden na overleg en toestemming van de opdrachtgever en Netwerk Leukerwerken.

 

6. Tarieven en kosten van de opdracht

Tenzij anders is overeengekomen zijn al onze tarieven uitgedrukt in Euro’s en exclusief BTW. Voor reistijd, reguliere reis- en verblijfkosten, en overige kantoorkosten wordt separaat (prijspeil 2018) totaal 3% extra bureaukosten in rekening gebracht en € 0,30 per daadwerkelijk gereden kilometer. Er kan ook een all in uur- of dagtarief worden overeengekomen. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij expliciet in de offerte anders is aangegeven.

 

7. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum. Na die vervaldag wordt de wettelijk rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan het bureau met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten. Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze te kort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie). Bij relatief geringe en/of kortlopende opdrachten met een geschatte omvang van € 15.000,- of minder en/of een doorlooptijd van ongeveer 1 maand, zal ten minste 50% van het totaalbedrag betaald dienen te worden, dan wel een expliciet in de offerte genoemd bedrag, direct na opdracht-bevestiging en het restant direct (binnen 2 weken) na opleveren van het eindresultaat. De gehanteerde tarieven van Netwerk LWW zijn mede gebaseerd op een intern kostenbewuste bedrijfsvoering en de hier genoemde betalingscondities en allen exclusief BTW.

Bij grotere opdrachten (qua omzet indicatief € 50.000,- en meer) wordt – tenzij expliciet anders wordt overeengekomen – gewerkt met voorfacturering. Dan wordt bij start van de opdracht en/of ontvangst van de opdrachtbevestiging een voorfactuur gestuurd ter grootte van de geschatte inzet voor de eerste 2 maanden. Bij de laatste factuur wordt deze voorfactuur verrekend en het eventuele verschil gecrediteerd of in rekening gebracht.

 

8. Wijziging van de opdracht, c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Netwerk LWW dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Netwerk LWW de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht worden bevestigd.

 

9. Opdrachtgeverschap

Netwerk LWW acht afspraken en overeenstemming – ook ten aanzien van leveringscondities, tarieven, inzet, etc. – die direct gemaakt zijn met de formele en/of inhoudelijke opdrachtgever als bindend en vooronderstelt daarbij intern commitment met eventuele overige intermediaire functies in het inkoopproces bij de organisatie van de opdrachtgever.

 

10. Duur en afsluiting opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei meer, minder of door Netwerk LWW geheel niet te beïnvloeden factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Netwerk LWW verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Netwerk LWW kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Netwerk LWW hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

11.1 Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de geaccepteerde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. Indien na aanvang van de opdracht tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Netwerk LWW vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

11.2 Netwerk LWW mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Het bureau behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

11.3 In geval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 

12. Intellectuele eigendommen en auteursrecht

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies, opdracht of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Netwerk Leukerwerken. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Netwerk Leukerwerken.

De opdrachtgever mag de door Netwerk LWW geleverde modellen, technieken en instrumenten, waaronder software niet kopiëren of reproduceren, op welke wijze en voor welk doel ook, tenzij Netwerk LWW daarvoor schriftelijk haar voorafgaande toestemming heeft verleend.

In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

13. Geheimhouding en vertrouwelijk gebruik

13.1 Netwerk LWW zal alle gegevens en informatie betreffende de organisatie van de opdrachtgever die deze als zodanig aanwijst beschouwen en behandelen als vertrouwelijk, en met betrekking daartoe geheimhouding in acht nemen en deze niet aan derden bekend maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.

13.2 De opdrachtgever zal de door Netwerk LWW geleverde materialen en de daarin vervatte knowhow, methoden en gegevens beschouwen en behandelen als waardevolle en vertrouwelijke informatie die eigendom is van Netwerk Leukerwerken, en deze slechts hanteren voor eigen gebruik binnen haar eigen organisatie voor de doeleinden waarvoor deze bestemd is.

13.3 De opdrachtgever zal met betrekking tot deze informatie geheimhouding in acht nemen en deze niet aan derden bekend maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Netwerk Leukerwerken.

 

14. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Netwerk LWW jegens de opdrachtgever, ongeacht uit welke hoofde, voortvloeiende uit of verband houdend met de uitvoering van enige opdracht of overeenkomst, zal steeds zijn beperkt tot het bedrag van de daarvoor aangeboden of overeengekomen prijs.

 

15. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

16. Geschillenregeling

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.

BEN JE ENTHOUSIAST GEWORDEN OVER ONS CONCEPT EN
WIL JE MEER INFORMATIE?